Ogólne Warunki Handlowe (OWH 2023) i prawo do ostąpienia od umowy

Zakres ogólnych warunków handlowych

Stan z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Witamy w www.vitalabo.pl!

Niniejsze ogólne warunki handlowe wraz z prawem odstąpienia od umowy (zwane dalej „OWH”) regulują handel za pośrednictwem sklepu internetowego VitalAbo Polska . W obecnej wersji stanowią podstawę umowną dla każdego zamówienia w www.vitalabo.pl.

W sklepie internetowym www.vitalabo.pl towary są oferowane do sprzedaży konsumentom w rozumieniu § 1 ust. 1 Z 2 i § 1 ust. 3 austriackiej ustawy o ochronie konsumentów (KSchG), a także przedsiębiorcom w rozumieniu § 1 ust. 1 Z 1 austriackiej ustawy o ochronie konsumentów KSchG.

VitalAbo Polska to sklep internetowy lub zleceniodawca obsługujący procesy e-commerce firmy niceshops GmbH. Grupa niceshops wyspecjalizowała się w projektowaniu sklepów internetowych i obsłudze logistycznej w zakresie e-commerce w różnych segmentach produktowych. Partnerem umownym dla zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego www.vitalabo.pl jest:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Austria

E-mail: polska@vitalabo.com
Telefon: (+43) 720 303050

(dalej „{company_name” lub „My”).

W celu lepszej czytelności nie wprowadza się żadnego zróżnicowania ze względu na płeć. Dzieje się to bez zamiaru dyskryminacji. Wszystkie płcie są adresowane jednakowo.

Akceptacja warunków OWH

Podczas składania każdego zamówienie w www.vitalabo.pl, klient akceptuje te warunki, zgadza się z nimi i akceptuje ich wyłączną ważność.

Wszystkie relacje biznesowe między klientem a firmą niceshops GmbH podlegają niniejszym warunkom w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Odstępstwa od niniejszych OWH lub wszelkie sprzeczne warunki handlowe lub zakupu od klienta nie są częścią umowy.

Niniejsze OWH możemy zmienić jednostronnie tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu wyeliminowania późniejszych zakłóceń równoważności lub dostosowania się do zmienionych ramowych warunków prawnych lub technicznych. Taka późniejsza zmiana nie może być dla klienta niekorzystna.

Konto klienta i zamówienia jako gość

Klient może zarejestrować się w sklepie internetowym www.vitalabo.pl za pomocą osobistego konta klienta lub składać u nas zamówienia jako gość bez tworzenia konta klienta. Klient jest odpowiedzialny za podanie kompletnych i poprawnych danych.
Posiadając konto klienta, klient może w nim aktualizować wszelkie zmiany dotyczące swoich danych. Klient jest odpowiedzialny za poufne traktowanie swoich danych do logowania i ochronę ich przed nieautoryzowanym dostępem. Jeśli klient podejrzewa, że jego dane do logowania lub inne dane zostały nadużyte przez osoby nieupoważnione, jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o zaistniałej sytuacji.

Ceny

Wszystkie ceny produktów są cenami całkowitymi. Obejmują one ustawowy podatek od sprzedaży (VAT). Obowiązują kwoty podane w momencie składania zamówienia.

Płatność zostanie dokonana na konto wskazane przez firmę niceshops GmbH na podstawie wybranej przez klienta opcji płatności.

Czasami możemy zastosować techniczne środki marketingowe, aby zaoferować klientowi spersonalizowane ceny lub rabaty w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W takim przypadku klient zostanie poinformowany o ewentualnej personalizacji każdego produktu.

Koszty dostawy

Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Od określonej wartości zamówienia klient nie ponosi kosztów dostawy. Przed zrealizowaniem zamówienia poinformujemy klienta o kosztach dostawy poniesionych w związku z zamówieniem. Więcej informacji o kosztach dostawy można znaleźć tutaj .

W przypadku płatności za pobraniem, dostawca usługi dostawy pobiera dodatkową opłatę za usługę (opłata za pobraniem). Opłata zostanie naliczona bezpośrednio przez dostawcę usług dostawy. W innym przypadku, opłata zostanie wliczona do rachunku i będzie na nim wyszczególniona.

Abonament

Oferujemy abonament niektórych towarów. Zamawiając abonament, klient zleca nam dostarczanie towarów objętych abonamentem w wybranych odstępach czasu (dostawy abonamentowe). Odpowiednie towary i koszty wysyłki zostaną naliczone przy każdej dostawie abonamentowej zgodnie z wybraną przez klienta opcją płatności.

Abonamenty są nieograniczone i nie mają określonego minimalnego cyklu. Po upływie prawa do odstąpienia od umowy ważne abonamenty mogą zostać anulowane przez każdą ze stron w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy prosimy przesyłać na adres polska@vitalabo.com. Dostawy abonamentowe, które przygotowaliśmy już przed otrzymaniem odstąpienia przez klienta od umowy, wysyłając również odpowiednie potwierdzenie wysyłki, nadal będą płatne.

Korekta cen: Koszty towarów objętych abonamentem oraz kosztów wysyłki mogą zostać zmniejszone lub zwiększone na poniższych warunkach dla przyszłych dostaw abonamentowych. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen, jeśli dotkną nas podwyżki lub obniżki kosztów wynikające z okoliczności zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Takie okoliczności obejmują w szczególności zmiany przepisów prawa, zmiany kosztów producentów, dostawców, przewoźników, usługodawców zewnętrznych lub podwykonawców, zmiany kosztów produkcji i licencji, zmiany kosztów sprzętu lub oprogramowania, którego potrzebujemy, podwyżki płac oraz ogólne i znaczące zmiany kosztów spowodowane inflacją lub deflacją gospodarczą. Zmiany cen towarów zachodzą tylko w takim zakresie, w jakim zwiększają się lub zmniejszają nasze własne koszty dotyczące określonych towarów.
Klient zostanie poinformowany e-mailem o nadchodzących zmianach cen towarów objętych abonamentem z odpowiednim wyprzedzeniem przed kolejną dostawą abonamentową. Klient może sprzeciwić się nadchodzącej zmianie cen do końca tego okresu, anulując abonament. W przeciwnym razie ogłoszone zmiany cen zostaną uznane za zaakceptowane przez klienta.

Warunki płatności

niceshops GmbH akceptuje metody płatności wymienione w sklepie internetowym.

Warunki dostawy

www.vitalabo.pl dostarcza obecnie towar do następujących krajów: Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja.

Jeśli nie uzgodniono inaczej, towar zostaje dostarczony na adres podany przez klienta lub do punktów odbioru.

Jeżeli klient jest konsumentem, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru (dopiero wtedy) przechodzi na klienta z chwilą przyjęcia towaru w posiadanie przez niego lub upoważnioną przez niego osobę trzecią (niebędącą przewoźnikiem).

Szacowany czas dostawy podany jest w koszyku oraz w podsumowaniu zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku problemów z dostawą spowodowanych przez dostawców, producentów lub firm usługowych odpowiedzialnych za dostawę. Jeżeli dostawa lub dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy stanie się niemożliwe z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy częściowo lub w całości. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Wszelkie odszkodowania są w takim przypadku wykluczone, o ile nie zostanie udowodniona nasza wina. Przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia klient otrzyma odpowiednie informacje odnoszące się do ograniczeń przewozowych.

W przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu klient jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji firmie dostawczej i skontaktowanie się z nami. Brak złożenia reklamacji lub kontaktu nie ma wpływu na ustawowe roszczenia konsumentów z tytułu rękojmi. Służy to wsparciu naszych roszczeń wobec firmy dostawczej lub też dochodzeniu ich u firmy ubezpieczeniowej.

Do zamówienia możemy dodać „darmowe produkty" na zasadzie dobrowolności. Nie przysługuje prawo do darmowych produktów. W przypadku odstąpienia od umowy należy je również zwrócić.

Zawarcie umowy

Przed ostatecznym złożeniem zamówienia klient ma możliwość sprawdzenia go pod kątem ewentualnych błędów i w razie potrzeby skorygowania klikając na „Sprawdź zamówienie”. Klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy z firmą niceshops GmbH. Klient jest związany swoją ofertą przez trzy dni. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjęcia tej oferty.

Na podany przez klienta adres e-mail (powitanie lub potwierdzenie zamówienia) potwierdzimy otrzymanie jego oferty. To potwierdzenie nie oznacza przyjęcia przez nas oferty klienta.

Jeśli klient wybrał opcję płatności, która wymaga zapłaty z góry lub powoduje natychmiastowe obciążenie konta klienta, nie wiąże się to z automatycznym przyjęciem przez nas jego oferty. Dzieje się tak dlatego, że chcemy udostępnić klientowi owe opcje płatności w ramach usługi, aczkolwiek przyjęcie oferty może być dla nas niemożliwe, na przykład z powodu problemów z dostawą lub niedostępności towaru. Jeśli nie przyjmiemy oferty klienta, niezwłocznie zwrócimy wpłaconą należność.

Możemy przyjąć oferty, wysyłając e-mailem potwierdzenie wysyłki lub zamówienia lub wysyłając zamówione towary. Wraz z przyjęciem przez klienta oferty zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Przechowywanie umowy

Treść umowy, tj. OWH obowiązujące w momencie zawarcia umowy wraz z prawem do odstąpienia od umowy oraz informacje klienta dotyczące procesu składania zamówienia, są przez nas przechowywane. Na podany przez klienta adres e-mail przesyłamy tekst umowy, którego dotyczy zamówienie.
Jeśli klient zarejestrował konto klienta, może śledzić swoje zamówienia i powiązane informacje pod zakładką „Moje zamówienia”.

Termin płatności i prawo własności

Termin płatności naszych roszczeń rozpoczyna się najwcześniej wraz z otrzymaniem towaru, a najpóźniej z chwilą wystawienia rachunku. Jeżeli należności nie zostaną uregulowane w ciągu czternastu dni, możemy żądać 4% odsetek ustawowych za zwłokę w stosunku rocznym od terminu płatności. Jeśli klient nie jest konsumentem, wysokość odsetek za zwłokę jest oparta na § 456 austriackiego Kodeksu Przedsiębiorców (UGB).

Wszystkie dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty. Sprzedaż towaru osobie trzeciej przed pełną zapłatą wymaga naszej uprzedniej zgody.

Jeśli klient nie przyjął towaru zgodnie z ustaleniami (zwłoka w odbiorze), mamy prawo do przechowania towaru, za który może zostać naliczona opłata 0,1% kwoty rachunku brutto za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy lub przekazanie towaru na koszt i ryzyko klienta do depozytu sądowego.

Prawo do odstąpienia od umowy

To prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko konsumentom.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient jako konsument ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Ustawowy termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru.
Ponadto przyznajemy przedłużone prawo do odstąpienia od umowy o 16 dni. Klient ma zatem 30 dni na odstąpienie od umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to absolutnie konieczne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 30 dni.

Prawo odstąpienia nie dotyczy następujących umów:

 • usługi, jeżeli niceshops GmbH wykonała usługę w całości. Jednak tylko wtedy, gdy niceshops GmbH rozpoczęła realizację umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym) na wyraźne żądanie konsumenta zgodnie z § 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym), a także albo
  • przed rozpoczęciem świadczenia usługi potwierdzenie przez konsumenta jego wiedzy o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy,
   lub
  • niceshops GmbH wyraźnie poprosiła o wizytę w celu przeprowadzenia usług naprawczych,
 • towary lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które niceshops GmbH nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • towary wyprodukowane według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • towary, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do użycia zostałby szybko przekroczony (np. żywność łatwo psująca się),
 • towary dostarczane zapieczętowane i nienadające się do zwrotu ze względów higienicznych lub zdrowotnych, pod warunkiem, że plomba została po dostarczeniu usunięta (np. środki higieniczne lub pielęgnacyjne),
 • towary, które ze względu na swój charakter zostały po dostarczeniu zmieszane z innymi towarami,
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które niceshops GmbH nie ma wpływu,
 • nagrania dźwiękowe lub wideo albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, pod warunkiem, że pieczęć została po dostarczeniu usunięta,
 • gazety, czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • usługi w zakresie zakwaterowania innego niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu pojazdów mechanicznych oraz dostarczania żywności i napojów oraz usług świadczonych w związku z rozrywką, w każdym przypadku, gdy umownie uzgodniono określony termin lub okres czasu na wykonanie umowy zawartej przez niceshops GmbH,
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku danych (np. pliki do pobrania, e-booki, ...), jeżeli niceshops GmbH przystąpiło do realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym) (czyli treści cyfrowe zostały już przygotowane). Prawo do odstąpienia od umowy wygasa jednak tylko w tych przypadkach, w których konsument jest zobowiązany do dokonania płatności na podstawie umowy, w której również
  • konsument wyraźnie wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  • konsument potwierdził, że ma świadomość, że utraci prawo do odstąpienia w wyniku przedwczesnego rozpoczęcia realizacji umowy, oraz
  • po dostarczeniu kopii lub potwierdzenia przez niceshops GmbH zgodnie z § 5 ust.2 lub § 7 ust.3 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym)

Ponadto konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o wykonanie pilnej naprawy lub konserwacji, w przypadku której konsument wyraźnie żądał, aby niceshops GmbH do niego przyjechał w celu wykonania tych prac. Jednakże prawo do odstąpienia od umowy nie jest wykluczone w przypadku innych usług, których konsument wyraźnie nie żądał, lub dostarczonych towarów, które nie są koniecznie potrzebne jako części zamienne do konserwacji lub naprawy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od klienta, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że klient korzysta z innego rodzaju dostawy niż oferowany przez wykonawcę). Płatność zostanie zwrócona niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym powiadomienie o odstąpieniu od umowy wpłynęło do wykonawcy. Wykonawca korzysta z tego samego sposobu płatności, którego klient użył w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z klientem inny sposób zwrotu płatności. W żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony opłatą za zwrot środków. Wykonawca może odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzyma zwrotu towaru lub klient nie przedstawi dowodu, że towar został odesłany (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Jeżeli utrata wartości towaru wynika z faktu, że towar był użyty w większym zakresie niż tylko do sprawdzenia jakości, odpowiedzialność za tę utratę wartości ponosi klient.

Termin zwrotu towaru: Towar należy zwrócić w ciągu 14 dni od dnia, w którym klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle towar przed upływem 14 dni. Poinformujemy klienta o adresie zwrotnym.

Zwroty z następujących krajów są bezpłatne:
Austria, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja

Zwroty z pozostałych krajów niewymienionych powyżej muszą być opłacone samodzielnie. Odbywa się to ze względów ekonomicznych, prawnych i logistycznych oraz bez zamiaru dyskryminacji.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów można znaleźć tutaj.

Koniec paragrafu o prawie odstąpienia od umowy

Rękojmia i gwarancja

Rękojmia: O ile nie określono inaczej, obowiązują ogólne przepisy ustawowe dotyczące rękojmi. Rękojmia nie obowiązuje, jeśli wady produktu zostały spowodowane przez klienta. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego zastosowania, nieprawidłowej obsługi lub nieautoryzowanych prób naprawy.

Nie gwarantujemy, że zdjęcia publikowane w sklepie internetowym są identyczne z faktycznie dostarczonym towarem.

Gwarancja: O ile producenci oferowanych przez nas towarów oferują dobrowolne gwarancje, wszelkie wynikające z tego roszczenia należy kierować bezpośrednio do producenta. Firma niceshops GmbH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gwarancji producenta. Jako konsument klient ma prawo do otrzymania tej gwarancji w formie pisemnej (np. jako załącznik do przesyłki lub instrukcji obsługi) lub w inny, dostępny sposób (np. e-mailem). Zobowiązania gwarancyjne wobec nas nie są ograniczone żadną gwarancją producenta.

Wyłączenie odpowiedzialności

Roszczenia odszkodowawcze wobec firmy niceshops GmbH są niemożliwe, chyba że my lub nasi zastępcy lub agenci działaliśmy umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.

Kwota odpowiedzialności jest ograniczona do wysokości przeciętnej szkody tego typu w momencie zawarcia umowy.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec firm za utracone korzyści.

Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zagrożenia życia, ciała i zdrowia, zaniedbania lub celowego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, lub w zakresie obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli nie jesteśmy w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego z powodu okoliczności, za które my lub pełnomocnik nie ponosimy odpowiedzialności. Dotyczy to między innymi braku dostępności usług energetycznych lub telekomunikacyjnych oraz ze względu na działanie siły wyższej.

Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności.

Język umowy, prawo umowy i jurysdykcja

Językiem używanym do zawarcia umowy jest język strony internetowej polski.

Prawo austriackie ma zastosowanie do tej umowy zgodnie z ustaleniami i podstawą. Jeśli jednak klient jest konsumentem, ten wybór prawa nie może skutkować pozbawieniem go ochrony, którą zapewniają mu bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju zamieszkania (por. prawo art. 6 ust. 2 Rzym I). Wyklucza się zastosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja ONZ o sprzedaży) oraz norm odniesienia.

Jeśli klient nie jest konsumentem, wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Graz, Austria.

Organ pojednawczy i internetowe rozstrzyganie sporów

Poddajemy konsumentów alternatywnej procedurze rozstrzygania sporów w następującym alternatywnym organie rozstrzygania sporów: https://www.ombudsstelle.at

Konsumenci mają również możliwość skontaktowania się z unijną platformą internetowego rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/odr

Klient może również przesłać reklamację bezpośrednio do nas na adres: polska@vitalabo.com