VitalAbo Środek do dezynfekcji rąk

Dla poczucia bezpieczeństwa

 • Do użytku zewnętrznego
 • Przeciw bakteriom i wirusom
 • Zgodnie z formułą WHO
 • -16%

włącznie z kwotą VAT 23% plus koszty dostawy

Wysyłka do Polska jest niemożliwa.

Nr art.: VA-001909, Zawartość: 500 ml

EAN: 9120099283991

 • Do użytku zewnętrznego
 • Przeciw bakteriom i wirusom
 • Zgodnie z formułą WHO
125 ml: 16,79 zł (13,43 zł / 100 ml)
500 ml: 30,20 zł (6,04 zł / 100 ml)
1.000 ml: 65,00 zł (6,50 zł / 100 ml)

Opis

Dzięki temu środkowi dezynfekcyjnemu ręce są pozbawione bakterii i wirusów, nawet gdy jesteś poza domem. Wyprodukowany zgodnie z formułą WHO niezawodnie usuwa zanieczyszczenia z dłoni i jest idealny do użytku zewnętrznego. Idealny dla bezpiecznego poczucia czystości.

Zniżka: 10% i więcej
Marka: VitalAbo
Postać farmaceutyczna: Ciecz

Składniki

 • 80% etanol
 • woda
 • nadtlenek wodoru
 • gliceryna

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności

Hasło ostrzegawcze : uwaga

Zwrot wskazujący środki ostrożności:

 • P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.
 • P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P403+P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
 • P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/regionalnymi.

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia:

 • H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
 • H319 - Działa drażniąco na oczy.

Oceń produkt

ocen klientów po polski dla VitalAbo Środek do dezynfekcji rąk